Regulamin Agencji Reklamowej Mediaplace

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług agencji reklamowej Mediaplace, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Definicje:
  1. Usługodawca – Mikrotech S.A z siedzibą w Krośnie przy ulicy Składowej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000112227, prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, NIP 6840009101, REGON 370361688, która prowadzi agencję reklamową Mediaplace, zwaną dalej "Agencją".
  2. Usługobiorca (Użytkownik) – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Agencji i zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. Usługa – realizowane przez Agencję Mediaplace zadania z zakresu publikacji ogłoszeń w prasie i Internecie, pośrednictwo w realizowaniu zamówień dotyczących gadżetów reklamowych i promocyjnych oraz usług poligraficznych.
 3. Warunki korzystania z usług Agencji:
  1. Procedura złożenia zamówienia:
   1. Po otrzymaniu zapytania od Użytkownika Agencja sporządza ofertę cenową, na podstawie materiałów i informacji dostarczonych przez Użytkownika, uwzględniając dobór odpowiednich środków i czas realizacji danej usługi. Zapytanie powinno zostać złożone przez Użytkownika drogą elektroniczną, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204)
   2. Po zatwierdzeniu oferty przez Użytkownika agencja wysyła zamówienie, do podpisania i odesłania faksem lub na adres mailowy pracownika Agencji.
   3. Po otrzymaniu zamówienia Agencja przystępuje do sporządzenia wstępnego projektu, który przedstawia do akceptacji Użytkownikowi.
   4. Po zaakceptowaniu projektu przez Użytkownika Agencja przystępuje do realizacji zamówienia.
   5. Realizacja usługi odbywa się według zaakceptowanego przez Użytkownika projektu. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za treść emitowanych materiałów dostarczonych przez Użytkownika.
   6. Agencja zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia poprawek, zgłoszonych przez Użytkownika po skierowaniu projektu do realizacji.
   7. Użytkownik oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania materiałami dostarczonymi Agencji w celu wykonania zamówienia oraz że ich wykorzystanie przez Agencję nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
  2. Płatności:
   1. Składając zamówienie Użytkownik zobowiązuje się do terminowej zapłaty należności na podstawie wystawionej przez Agencję faktury.
   2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie przez Mikrotech S.A. faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymywania faktur VAT oraz z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych związanych z Mikrotech S.A. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na podane przez Użytkownika adresy mailowe.
   3. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonanie danej usługi w terminie i na rachunek bankowy podany na fakturze.
 4. Odpowiedzialność Agencji
  1. Agencja nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wad prawnych materiałów i informacji nadesłanych przez Użytkownika. W przypadku stwierdzeniu przez Agencję istnienia wad prawnych, zastrzega sobie ona prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika.
  2. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za jakość plików graficznych dostarczonych przez Zamawiającego. Jeśli jakość grafik uniemożliwia odpowiednie wykonanie usługi, Agencja informuje o tym fakcie, zastrzegając sobie prawo do rezygnacji z wykonania usługi.
  3. Odpowiedzialność Agencji z tytułu nieprawidłowego lub wadliwego wykonania usługi ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Użytkownika i nie może przekroczyć wynagrodzenia Agencji z tytułu wykonania danej usługi.
 5. Terminy realizacji
  1. Termin realizacji zamówienia określony jest w ofercie przedstawionej Użytkownikowi. Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn od niej niezależnych.
  2. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku jeśli Użytkownik przedłuża termin wysłania poprawek, akceptacji lub płatności.
  3. W przypadku, gdy publikacja na wybranej stronie internetowej lub prasie nie jest możliwa z przyczyn leżących po stronie właściciela strony internetowej/wydawnictwa, Agencja ustala z Użytkownikiem nowe warunki realizacji zamówienia.
 6. Pliki "cookies"
  1. Korzystając ze strony internetowej www.mediaplace.pl Użytkownik zgadza się na zapisywanie przez serwery Mikrotech S.A. na urządzeniu końcowym informacji , które mogą być każdorazowo odczytywanie przy ponownym uruchomieniu strony Agencji (plików "cookies").
  2. Pliki "cookies" zbierane są w celu dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkownika, sporządzaniu i publikowaniu spersonalizowanych reklam, sporządzaniu danych statystycznych oraz monitorowaniu częstotliwości odwiedzin na stronie internetowej Agencji.
  3. Agencja, w ramach gromadzenia plików "cookies" nie gromadzi danych umożliwiających bezpośrednią identyfikację osób korzystających ze strony internetowej.
  4. Użytkownik może w każdej chwili zablokować możliwość zapisywania plików cookies za pomoca opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. W takim przypadku należy jednak liczyć się z możliwością zablokowania niektórych funkcji strony internetowej Agencji.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Użytkownik i Agencja zobowiązują sie do zachowania w tajemnicy informacji, jakie zostały im przekazane w trakcie realizacji zamówienia.
  2. Wszelkie spory wynikłe ze współpracy między Użytkownikiem a Agencją rozstrzygane będą polubownie w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia strony ustalają za właściwy do rozstrzygnięcia sporów Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Agencji.
  3. Dane osobowe oraz teleadresowe przetwarzane są przez Agencję zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Administratorem danych jest Mikrotech S.A., 38-400 Krosno, ul Składowa 9, NIP: 6840009101. Dostęp do swoich danych można uzyskać poprzez kontakt z Agencją Mediaplace.
  4. Zmiana postanowień niniejszego regulaminu wymaga zachowania formy pisemnej. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana na stronie internetowej Agencji.
  5. Złożenie zamówienia w Agencji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Gadżety | Poligrafia

E-mail: agencja@mediaplace.pl
tel.: 13 43 76 436

Media Ads

E-mail: agencja@mediaplace.pl
tel.: 13 43 76 461

Prasa

E-mail: agencja@mediaplace.pl
tel.: 13 43 76 461