Regulamin usługi dodawania ogłoszeń Media Ads

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi dodawania ogłoszeń "Media Ads", zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Definicje:
  1. Usługodawca – Mikrotech S.A z siedzibą w Krośnie przy ulicy Składowej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000112227, prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, NIP 6840009101, REGON 370361688, która prowadzi agencję reklamową Mediaplace, zwaną dalej "Agencją", realizująca usługę dodawania ogłoszeń na portalach zewnętrzych (Media Ads) , dostępną pod adresem: www.mediaplace.pl/dodawanie-ogloszen/media-ads
  2. Usługobiorca (Użytkownik) – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług serwisu i zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu
  3. Usługa – realizowane przez Usługodawcę odpłatne pośrednictwo w dodawaniu ogłoszeń, o treści i zakresie określonym przez Użytkownika
  4. Portale – portale ogłoszeniowe firm trzecich, dostępne w ofercie Usługodawcy.
 3. Warunki wykonania usługi
  1. Usługodawca świadczy usługi w zakresie odpłatnego generowania (dodawania) ogłoszeń Użytkownika do stron ogłoszeniowych firm trzecich, zgodnie z dyspozycją Użytkownika odnośnie zasięgu, treści, czasu emisji oraz ilości serwisów na których mają być opublikowane ogłoszenia, określone w zamówieniu.
  2. Warunkiem wygenerowania ogłoszeń przez Agencję jest zaakceptowanie przez Użytkownika zamówienia, dostarczenie niezbędnych materiałów najpóźniej w terminie dwóch dni roboczych przed planowanym terminem publikacji oraz terminowa zapłata należności wynikająca z wystawionej faktury.
  3. Publikacja Ogłoszenia na portalach ogłoszeniowych następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Agencji.
  4. Oprócz treści ogłoszenia w formularzu kontaktowym Użytkownik zobowiązany jest podać poprawne dane kontaktowe, umożliwiające kontakt oraz przekierowanie ewentualnych zapytań wpływających do Agencji, dotyczących publikowanego ogłoszenia. W związku z tym Użytkownik zgadza się na jawną publikację tych danych w treści ogłoszenia na serwisach firm trzecich.
  5. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Strony www.mediaplace.pl/dodawanie-ogloszen/media-ads jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową w trakcie korzystania ze Strony, w systemie teleinformatycznym użytkownika instalowane są pliki cookies. Kontynuowanie przeglądania Strony przez użytkownika poinformowanego o wykorzystywaniu przez Stronę plików cookies oknem wyświetlanym przy pierwszej wizycie na Stronie, oznacza zgodę na instalowanie przez Stronę plików cookies na urządzeniu użytkownika.
 4. Odpowiedzialność
  1. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za treść dodawanych ogłoszeń. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści i zdjęcia i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Za treść dodawanego ogłoszenia odpowiada wyłącznie Użytkownik który zlecił Agencji dodanie ogłoszenia o danej treści.
  2. Agencja nie odpowiada za przerwy w dostępie do usługi generowania ogłoszeń spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych lub pracami konserwacyjnymi systemów firm trzecich.
  3. Agencja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ogłoszeń, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania ogłoszenia lub innych usterek technicznych, chyba że powyższe zdarzenia wynikają bezpośrednio z przyczyn leżących po stronie Agencji.
  4. Odpowiedzialność Agencji z tego tytułu ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Użytkownika i nie może przekroczyć wynagrodzenia Agencji za opublikowanie danego ogłoszenia.
  5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za brak emisji ogłoszenia na danym portalu z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności leżących po stronie serwisu zewnętrznego. Dotyczy to zwłaszcza problemów technicznych związanych z obsługą portalu oraz zawieszenia publikacji ogłoszeń przez dany portal w trakcie trwania emisji ogłoszenia zamieszczonego przez Agencję.
  6. Jeżeli ze względów niezależnych od Agencji ogłoszenie w określonym przez Agencję portalu nie może być dodane Agencja zastrzega sobie prawo do publikacji ogłoszenia na innym portalu.
  7. Agencja nie przewiduje wyszukiwania linków do ogłoszeń i przesyłania linków zamawiającemu usługę.
 5. Ograniczenia
  1. Agencja zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania ogłoszenia w następujących przypadkach:
   - treść ogłoszenia jest sprzeczna z prawem lub narusza dobra osób trzecich,
   - treść ogłoszenia zawiera informacje nieprawdziwe lub mogące wprowadzać odbiorców w błąd,
   - ogłoszenie dotyczy agencji towarzyskich lub ogłoszeń o charakterze erotycznym i pornograficznym,
   - ogłoszenie dotyczy promocji wyrobów tytoniowych i alkoholowych,
   - ogłoszenie odnosi się do reklamy innych niż Użytkownik podmiotów, zwłaszcza poprzez podanie ich loga i nazwy w treści ogłoszenia.
   Niezależnie od wyżej wymienionych powodów, Agencja zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi w przypadku gdy mogłaby ona narazić Agencję na szkodę.
 6. Reklamacje
  1. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres: mediaads@mediaplace.pl w tytule wpisując numer zamówienia z dopiskiem "reklamacja".
   Agencja zobowiązana jest rozstrzygnąć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail.
   O sposobie załatwienia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Korzystanie z usług Agencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Materiały promocyjne dostępne na stronie www.mediaplace.pl są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
   Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej. Dane pochodzące od Użytkowników przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę, by informacje podane przez niego w treści ogłoszenia, w tym dane osobowe i dane kontaktowe zostały opublikowane na serwisach zewnętrznych przez Agencję Mediaplace. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Agencji www.mediaplace.pl/dodawanie-ogloszen/media-ads.
   Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Mikrotech S.A.- Mediaplace, 38-400 Krosno ul. Składowa 9. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Gadżety | Poligrafia

E-mail: agencja@mediaplace.pl
tel.: 13 43 76 436

Media Ads

E-mail: agencja@mediaplace.pl
tel.: 13 43 76 461

Prasa

E-mail: agencja@mediaplace.pl
tel.: 13 43 76 461